Bağlıca Mahallesi 335 Ada 5 Parselde Kayıtlı 4196,18 m2 Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı
 • İhale Tarihi: 03.08.2018

 • İhale Konusu     ve Niteliği           : Bağlıca Mahallesi 335 Ada 5 Parselde Kayıtlı 4196,18 m2 Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı

  Muhammen Bedeli                        : 755.312,40 TL + KDV

  Geçici Teminat (%3)                       : 23.000,00 TL

  İhale Usulü                                     : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca AÇIK ARTIRMA USULÜ

  Şartname Bedeli                             : 50,00 TL

  İhale Tarihi                                      : 03.08.2018 Cuma günü

  İhale Saati                                      : 11:00

  İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

   

  KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 03.08.2018 Cuma günü ve Saat 11:00 de 335 ADA 5 NOLU PARSELİN SATILMASI İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği “AÇIK ARTIRMA USULÜ” ile ihaleye verilecektir.

  İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

  Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir.

  İhale uhdesinde kalan talipli ihale bedelinin %50 sini peşin kalanını 4 eşit taksitte ödemesini belediyemiz veznesine yada T.C Ziraat Bankası Kozaklı şubesi cari hesabına yatırmak zorundadır.

  İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 50,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

  İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

  1.1.)  İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

         a.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

         b.Kanuni ikametgâh sahibi olmak

         c.Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

         d. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

               a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

               b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

               c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

          e. İmza sirküleri vermek:

                a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

                b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

                c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

          f. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

          g. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

          h. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

           i. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

           j. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

           k. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

   2 . İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

   

  KAMUOYUNA DUYRULUR.